Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Geobilgi, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu metin ile 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma yolları, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.

Geobilgi Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.’ye ait www.geobilgi.com internet sitesi (“Site”) üzerinden toplanan tüm verileri dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemekte ve bu kapsamda bütün idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Geobilgi Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler

Şirketimiz verilerin işlenme amaç ve kapsamı dâhilinde; Kimlik Verisini, İletişim Verisini, Görsel Verileri, Web Sitesi/Uygulama Kullanım Verisini işlemektedir. Bu kapsamda kişisel veriler aşağıdaki şekilde kategorilere ayrılmıştır.

 • Kimlik Verisi: Ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (Örn; TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği).
 • İletişim Verisi: E-posta adresi, ikametgâh adresi, sabit veya cep telefonu numarası.
 • Web Sitesi/Uygulama Kullanım Verileri: Başvuru tarihi, web sitesinde çevrimiçi olma sıklığı/zamanları, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, şehirler, çevrimiçi olunan son tarihi, son mesaj tarihi, web sitesi kullanma bilgisi (uygulama içinde yapılan her hareket ve seçim)

Söz konusu verileriniz sistemimizde imha politikamız çerçevesinde saklanacak olup, maksimum 10 (on) yıl muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Sebep ve Yöntemleri

Kişisel verileriniz; Geobilgi Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, talebinize istinaden size hizmet ve yanıt verebilmek, aramızda kurulabilecek her türlü sözleşmenin ifası ve Şirketimizin meşru menfaatleri gereği olarak işlenebilmektedir. Bu veriler; fiziksel olarak ve/veya elektronik ortam vasıtasıyla, çağrı telefon görüşmesi yoluyla veya Çerez Politikası’nda detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Şirketimizin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz.

Bu doğrultuda; iş ortaklarımız, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme (Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilebilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.)
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi ve Kişisel Verilerin Aktarılması maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya geobilgi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.